Общи условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „ЕВЪРЛЕНД” ЕООД

за ползване на ИНТЕРНЕТ САЙТ и ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН http://www.puholin.com

и за извършването на покупки на стоки през него


Настоящите „Общи условия” уреждат условията за ползване на уебсайта http://www.puholin.com (наричан по-долу само “Сайт”) от КЛИЕНТИТЕ на предлаганите от него стоки и услуги; условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между Продавача и Клиентите; правата и задълженията на страните по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително, сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени продукти.


I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


1. Тези „Общи условия” представляват договор за покупко-продажба между страните „ЕВЪРЛЕНД” ЕООД и потенциалния Клиент. 

1.1. „ЕВЪРЛЕНД” ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 204010435, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Адриана Будевска 4 , предлагащо за продажба стоки в онлайн магазин http://www.puholin.com, наричано за краткост Продавач.

1.2. „ Клиент” e всяко дееспособно физическо или юридическо лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронния магазин стоки. Физическите лица – клиенти имат качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

2. „ЕВЪРЛЕНД” ЕООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в онлайн магазина стоки, чрез заявяване на поръчка и заплащане на съответната продажна цена, като „Общите условия” са валидни и обвързват клиента, след като последният изрично се е съгласил с тях по посочения по-долу начин. 

2.1. Приемането на настоящите Общи условия от Клиентите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) 
„ Запознах се с Общите условия и ги приемам” в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от Клиент със статут на “гост” на Сайта и след като Клиентът е въвел изискваните от тези процедури лични данни.

2.2. Приемането на Общите условия по посочения по-горе начин създава необорима презумпция, че Клиентът се е запознал със съдържанието им, преди да ги приеме и че ги приема. С маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с Общите условия и ги приемам” /  Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

2.3. Общите условия са публикувани на видно място на Сайта и са достояние на всеки посетител. 

2.4. ЕВЪРЛЕНД ЕООД си запазва правото да променя общите условия и условията за ползване на сайта по всяко време, без предварително известие, като променените условия се публикуват на сайта.

3. Сайтът e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет http://www.puholin.com, посредством който Клиентите имат възможност да: 

3.1. сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите на Сайта стоки

3.2. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Сайта и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

3.3.. Да подават поръчки за покупка като “гости” на Сайта, без предварително създаване на клиентски профил на Клиента;

3.4. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

3.5. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Сайта;

3.6. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори със Сайта, съгласно поддържаните от Сайта електронни средства за разплащане.

3.7. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Сайта;

3.8. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори със Сайта чрез интерфейса на страницата на Сайта, достъпна в Интернет;

3.9 Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на Сайта в Интернет.

4. Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. „Евърленд” ЕООД допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност. Дружеството не носи отговорност при несъответствие на стоката с посочената от производителя информация за нея.

5. „Евърленд” ЕООД не носи отговорност за различие на видео клиповете към продуктите в каталога. Някои от видеата не отговарят на конкретния продукт, а са просто примерни.Снимките на продуктите с различни цветове също може да се различават поради липса на снимки за цялата цветова гама на предлагания продукт. Продавачът не носи отговорност при минимални отклонения в цвета на стоките.


II. ПОЯСНЕНИЕ НА НЯКОИ ТЕРМИНИ


По смисъла на настоящите „Общи Условия” изброените понятия са използвани със следното значение:

1.„ЕЛЕКТРОНЕН или ОНЛАЙН МАГАЗИН”е Интернет сайтът http://www.puholin.com, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и КЛИЕНТ за покупко-продажба на конкретна стока (артикул).

2. http://www.puholin.com e уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на ЕВЪРЛЕНД ЕООД.

3. „E-mail” е посочен от клиента електронен пощенски адрес, с който клиентът се регистрира и идентифицира в сайта на „ЕВЪРЛЕНД” ЕООД.

4. „Парола” е съвкупност от букви и/или цифри, представляващи код, който заедно с e-mail индивидуализира клиента и му предоставя възможност за достъп до профилa му, за извършване на валидни заявки за покупка на предлаганите в сайта стоки.

5. „Моят профил” е обособена част от уебсайта на „ЕВЪРЛЕНД” ЕООД - http://www.puholin.com, съдържаща информация за потребителя, изисквана от „ЕВЪРЛЕНД” ЕООД, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и „ЕВЪРЛЕНД” ЕООД. В профила си, клиентът може да проследи всички свои поръчки и договори, сключени с „ЕВЪРЛЕНД” ЕООД. 

6. "Продажна цена" е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В продажната цена не са включени разходите за доставка.

7. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

8. "Предоставяне на стоки и услуги чрез електронни средства" е предоставянето на стоки и услуги, при което всяка от страните използва устройства за електронна обработка, включително цифрово компресиране и съхраняване на информацията, като услугата изцяло се осъществява чрез използване на проводник, радиовълни, оптически или други електромагнитни средства.

9. „ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и КЛИЕНТ.

10. "По изрично изявление на получателя на услугата" означава, че стоката или услугата се осигуряват при изрично заявяване на желание за ползване от страна на получателя

11. Кошница за пазаруване е виртуално пространство, в което Клиентът добавя избраните от него артикули, които възнамерява да закупи.

12. Гост на сайта е Клиент, който извършва поръчка без да създава личен профил на сайта.

13. Бисквитка е пакет информация, изпратен от сървара на уебсайта на Продавача към ползваното от него крайно устройство, а след това връщан от браузъра на това устройство всеки път, когато той получи достъп до този сървър. Бисквитките позволяват на сайта да разпознава устройството на Клиента, да съхранява известна информация (предочитания, минали действия) за него, която се съхранява за определен период от време, като по този начин се избягва повторното въвеждане на информация от страна на Клиента.III. ПРЕДМЕТ


1. „ЕВЪРЛЕНД” ЕООД предоставя възмездно стоки от разстояние чрез електронни средства след изричното изявление от страна на клиента срещу предоставените от „ЕВЪРЛЕНД” ЕООД стоки, клиентът заплаща продажна цена, съгласно условията и сроковете на настоящите общи условия и всички евентуални изменения на последните, които са надлежно оповестени на сайта на „ЕВЪРЛЕНД” ЕООД.

2. Публикуването на стоки на Сайта от страна на Продавача се счита за публична покана за отправяне на съответно предложение (оферта) от страна на Клиента до Продавача за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал.1 от Търговския закон.

3. С оглед обновяването и усъвършенстването на стоките, „ЕВЪРЛЕНД” ЕООД запазва правото си на едностранна промяна в параметрите и характеристиките на предлаганите стоки, както и на съответна промяна в настоящите общи условия, за което се задължава да информира клиентите си чрез публикуване на информация на сайта на „ЕВЪРЛЕНД” ЕООД. 

4. Отправената от Доставчика чрез Сайта публична покана съгласно чл. 290, ал. 1 от ТЗ е валидна до изчерпване на количествата от съответната стока.


IV. СЪЗДАВАНЕ НА ПРОФИЛ В САЙТА И СТАТУТ „ГОСТ” НА САЙТА


1. Регистрацията чрез създаването на профил в сайта на „ЕВЪРЛЕНД” ЕООД не е предпоставка за получаването на право на клиента да извършва поръчки, съответно да сключва договор за покупко-продажба с „ЕВЪРЛЕНД” ЕООД.

1.1. Клиентът има възможност да извършва поръчки и без да създава профил, посредством опцията „Бърза поръчка – плащане като гост”. При избор на тази опция, Клиентът въвежда изисканите данни. 

2. Създаване на профил на сайта се извършва чрез попълване на регистрационна форма в реално време от клиента, при която клиентът изразява волята си за съгласие с настоящите общи условия и въвежда изисканите данни. 

2.1. В случай на регистрация и създаване на профил на юридическо лице, изявлението по чл.5 следва да се извърши от законния представител на юридическото лице или от упълномощено от него лице.

2.2. При извършване на регистрацията Клиентът се задължава да предостави верни и актуални данни. Клиентът своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

2.3. При регистрацията си в сайта, Клиентът посочва е-mail и парола за достъп до профила си в сайта.

2.4. В случай че клиентът предостави невярна или неточна информация, както и в случай, че не актуализира промените в данните си съгласно предходната точка, което възпрепятства комуникацията между „ЕВЪРЛЕНД” ЕООД и клиента и валидното извършване на поръчки, „ЕВЪРЛЕНД” ЕООД има право едностранно без да носи каквато и да е отговорност да прекрати настоящия договор и да преустанови регистрацията на клиента в сайта.

2.5. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своите e-mail и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на неговите e-mail и парола. Ако Клиентът остави профила си отворен на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му, Продавачът не носи отговорност за причинените вреди;

2.6. С извършване на регистрацията и създаването на профил, клиентът дава своето съгласие личните данни, които е въвел при регистрацията, да бъдат използвани и съхранявани от „ЕВЪРЛЕНД” ЕООД за целите на настоящите общи условия.

2.7. Продавачът потвърждава извършената от Клиента регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. 

2.8. В случай, че Клиентът забрави паролата си, същата се изпраща на посочения от него имейл адрес.


V. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКА


1. Клиентът има право да извършва поръчки като „гост” на сайта или чрез влизане в профила си, посредством въвеждане на валидни e-mail и парола.

2. Поръчката на стоки от Клиента се извършва чрез спазване на следните основни технически стъпки: 

2.1. Избор на конкретна стока, определяне на броя /количеството/ и натискане на бутона „Добавете в кошницата”.

2.2. Избор на опцията „към кошницата” от падащо меню на бутон „кошница”. Налице е опция веднъж добавени стоки да бъдат премахвани от кошницата, както и да бъде променено количеството им. Въвеждане на „код от купон” или „ваучер код”, в случай, че Клиентът разполага с такива и иска да ги ползва. 

2.3. избор на опцията „поръчване” от падащо меню на бутон „кошница” или при вече заредена страница на „кошница” - избор на опция „поръчайте”

2.4. Избиране на начин на поръчка – като „гост”, чрез влизане във вече създаден профил или чрез създаване на нов профил

2.5. посочване на данните на клиента /име, фамилия, електронна поща, телефон/, посочване на адрес за доставка и за издаване на фактура

2.6. избор на начин на доставка

2.7. избиране на начин на плащане 

2.8. въвеждане на код от ваучер или купон

2.9. възможност за въвеждане на коментар към поръчката

2.10. Маркиране на допълнителните отметки за запознаване с общите условия и за съгласие за обработване на лични данни 

2.11. Натискане на бутона “Потвърдете поръчката”, което представлява финално действие по поръчката. Потвърждението на поръчката има правното значение на оферта от Клиента до Продавача.

3. До потвърждаване на поръчката по т. 2.11., клиентът може да преглежда и променя заявените от него стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната поръчка. 

4.В случай че клиентът е посочил непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката, възпрепятстващ изпълнението на поръчката, се счита, че същата е невалидна и „ЕВЪРЛЕНД” ЕООД се освобождава от задължението за изпълнението й.

5.След получаване на поръчката, „ЕВЪРЛЕНД” ЕООД изпраща на клиента потвърждение за получаването по email или извършва потвърждението по телефон, като заедно с потвърждението предоставя на клиента информация относно: 

5.1. наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция на „ЕВЪРЛЕНД” ЕООД; - това в момента, не е така.

5.2. номер на поръчка и информация за основните характеристики на заявената стока; 

5.3. продажната цена на стоката с включени в нея всички данъци и такси; 

5.4.стойността на пощенските или транспортни разходи, свързани с нейната доставка и които не са включени в продажната цена; 

5.5. избрания от клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка; 

5.6. при избран начин на плащане по банков път или посредством сайта, посочване съответно на банкова сметка или на линк за плащане чрез сайта 

5.7. срока за доставка на заявената стока, ако същият се различава от сроковете, установени в настоящите Общи условия

5.8. Потвърждението за получаване на поръчката не представлява потвърждаване на самата поръчка по смисъла на т.1.1. от раздел VI.

6. В случай че „ЕВЪРЛЕНД” ЕООД няма възможност за изпълнение на поръчката, поради това, че не разполага със заявената за закупуване стока, „ЕВЪРЛЕНД” ЕООД уведомява незабавно Клиента за изчерпването й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща. 

7. Добавянето на продукт в „кошницата” не резервира продукта и е възможо до приключване на поръчката този продукт да бъде изчерпан. Само потвърждаването на поръчката от страна на Продавача гарантира доставката на продукта. 


VI. СКЛЮЧВАНЕ И ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА


1. С извършване на поръчката по предходния раздел чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес http://www.puholin.com. , Клиентът отправя оферта за сключването на договор за покупко-продажба на избраните стоки, предлагани от Продавача. С потвърждаване на поръчката, по посочения по-долу в т.1.1. начин, Договорът се счита сключен (на български език) и се съхранява в базата данни на Доставчика. 

1.1. Потвърждението на поръчката се изпраща на електронния адрес или се съобщава по телефон, посочени от Клиента при регистрацията му като клиент, респективно – при подаването на поръчката като „гост”. Потвърждаването на поръчката има правното значение на приемане на офертата, отправена от Ползвателя съгласно чл.290 от Търговския закон. 

1.2. По силата на сключения с Клиента договор за покупко-продажба на стоки, Продавачът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на избраните стоки на Клиента.

1.3. В случай, че заявените стоки не са налични, Продавачът уведомява Клиента по телефон или чрез e-mail.

2.Продавачът и Клиентите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Клиентите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

3.Продавачът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

4. Правата на Клиентите, във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки.В случай, че Клиентът има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

5.При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Клиентът е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

6. По така сключения договор Клиентът следва да заплати на Продавача закупените стоки стоки, съгласно условията, определени на Сайта и настоящите общи условия. Цената на стоките е обявена от Продавача на сайта на електронния магазин за всяка стока отделно.

7. Всички цени в уебсайта са посочени в български левове, с включени всички данъци и такси, за един брой .

7.1. Посочените цени са за единична бройка и не включват пощенски или транспортни разходи за доставка на стоката, като последните се начисляват отделно.

7.2. Продавачът има право да променя едностранно посочените на Сайта цени, като промяната на цените има сила само за договори, сключени след нейното обявяване на Сайта. 

8. Цената следва да се заплати, при условие, че Продавачът е потвърдил поръчката по един от следните начини, предварително избрани от Клиента при оформяне на поръчката:

- чрез наложен платеж при доставка на стоката на представител на съответната куриерска фирма

- авансово плащане по банков път, по посочена от Продавача банкова сметка в съобщението за потвърждаване на поръчката, като в този случай доставката се извършва след постъпване на сумата в банковата сметка на Продавача

- авансово плащане с дебитна/кредитна карта онлайн, чрез интеррфейса на електронния магазин, като в съобщението за потвърждаване на поръчката Продавачът изпраща линк на Клиента за извършване на съответното плащане. В този случай доставаката се извършва след реалзизиране на онлайн плащането.

 

VII. ДОСТАВКА 

 

1.Продавачът доставя стоките и гарантира правата на Клиентите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

2. Цената на доставката на поръчаната стока се заплаща като допълнение към цената на стоката, по избрания от Клиента начин. Цената на доставка е следната:


 • При поръчка на стоки на обща стойност над 99 лв  и с общо тегло до 10 кг – БЕЗПЛАТНО

 • При поръчка на стоки на обща стойност под 99 лв и с общо тегло до 10 кг – 5 лв.

 • За поръчка на стоки от категории люлки, пързалки, къщи, батути, акумулаторни коли и мотори, велосипеди и триколки цената за доставка е 10 лв за брой от дадения продукт, като цената се начислява отделно ce начисляват oтдeлнo, бeз знaчeниe oт oбщaтa cтoйнocт нa пopъчĸaтa.

 • За поръчка на детски дървен гардероб или детско дървено легло, цената за доставка е 20 лв на артикул, , като цената се начислява отделно ce начисляват oтдeлнo, бeз знaчeниe oт oбщaтa cтoйнocт нa пopъчĸaтa.


3. Доставка се извършва на територията на цялата страна, чрез куриерска фирма, избрана от Продавача или със собствен транспорт (на територията на гр. София), на посочен от клиента адрес или до офис на куриера, в зависимост от посочената от клиента опция. 

3.1. Продавачът работи със следните курерски фирми: Интерлогистика, Спиди, Еконт

3.2. В случай, че Клиентът желае доставката да бъде извършена от различна от посочените куриерска фирма, то цената на доставката ще се определи, съгласно условията предлагани от тази фирма.

4. Доставката на заявените стоки се извършва при условията, определени от Продавачът на страницата на Сайта и съгласно настоящите общи условия, в срок от от 1 до 3 работни след потвърждаване на поръчката; 

4.1. Поръчки направени в петък (след 16:00 часа), събота и неделя се обработват в първия работен ден. 

4.2. Hяĸoи нaceлeни мecтa (пoвeчeтo ceлa и няĸoи гpaдoвe) ca cъc cпeциaлeн peжим нa дocтaвĸa oт cтpaнa нa ĸypиepcĸитe фиpми ("пo гpaфиĸ"). В този случай срокът на доставка може да надвишава 3 работни дни, за което Продавачът уведомява Клиента.

4.3. Продавачът не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриерската фирма, друг доставчик или на действията на Клиента.

5. Продавачът си запазва правото да удължава посочените срокове с до 5 дни като информира предварително Клиента, и да удължава сроковете над 5 дни с предварителното одобрение от страна на Клиента. Продавачът си запазва правото да променя под-изпълнителя, извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя начина на доставка. Възможно е доставката да бъде извършена на части, за което Клиентът ще бъде своевременно уведомен.

6. Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка. Веднага след предаване на стоката на куриер, Продавачът се освобождава от риска, който се прехвърля върху клиента. При доставка стоките следва да бъдат прегледани внимателно от клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Продавача.

7. Ако Клиентът не уведоми Доставчика съгласно т.6 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

8. Поръчаната стока може да бъде получена само от:


- Клиента – съответно индвидуализиран според данните от клиентския акаунт или съответната поръчка за покупка;

- лице, овластено от Клиента да получи стоката със самата поръчка;
- лице, което изрично потвърди автентичността и идентичността на поръчаната стока и се съгласи да я заплати в брой от името на купувача, при поръчки с наложен платеж;

– лице, което е на посочения от клиента адрес и потвърди автентичността и идентичността на поръчаната стока;


9. При посочени неверни данни за доставка от страна на Клиента – сгрешени телефон, адрес, лице за контакт при подаване на заявката Продавачът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

10. При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема доставката на стоката и е на посочения от клиента адрес.

11. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Продавачът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

11.1. В горепосочения случай Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката, включително допълнителни разходи, начислени за забавянето от куриера, ако има такива. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

12. Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

• доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед. 

• цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

• при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката. 

12.1. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-горе, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. 

12.2. Ако при самото получаване на стока, тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране или има липси, Клиентът следва незабавно да се свържете с Продавача или да откаже да приеме стоката. Тези обстоятелства се  удостоверяват писмено със забележка в товарителницата на куриера. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковката й. В изготвения протокол, задължително има подпис и на упълномощения служител на куриерската фирма, която извършва доставката. В случай че Клиентът приеме пратката на своя отговорност и не предяви своите претенции пред куриера, или липсва име и подпис на упълномощения служител на куриера, рекламацията се счита за недействителна. 

13. При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока Клиентът има право да: 

- заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено на е-мейл: info@puholin.com , в срок не по-дълъг от 14 работни дни от датата на доставка на първоначално доставената стока. 

- поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й, когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед.

14. Aĸo Продавачът нe мoжe дa изпълни дoгoвopa пopaди тoвa, чe нe paзпoлaгa c пopъчaнитe cтoĸи, тoй e длъжeн дa yвeдoми зa тoвa Клиента и дa възcтaнoви плaтeнитe oт нeгo cyми в cpoĸ дo 14 paбoтни дни oт дaтaтa, нa ĸoятo Продавачът e cлeдвaлo дa изпълни зaдължeниeтo cи пo дoгoвopa.

14.1 B cлyчaитe пo т.14 Продавачът мoжe дa дocтaви нa Клиента cтoĸи или ycлyги cъc cъщoтo ĸaчecтвo и цeнa, ĸoгaтo тaзи възмoжнocт e билa изpичнo пpeдвидeнa пpeди cĸлючвaнeтo нa дoгoвopa или в caмия дoгoвop. B тoзи cлyчaй тoй yвeдoмявa пoтpeбитeля пo яceн и paзбиpaeм нaчин зa пpoмянaтa в изпълнeниeтo нa дoгoвopa.

14.2. Koгaтo пpи ycлoвиятa на 14.1.Продавачът изпълни дpyгo вмecтo дължимoтo и Клиентът yпpaжни пpaвoтo cи нa oтĸaз oт cĸлючeния дoгoвop, paзxoдитe пo вpъщaнeтo нa cтoĸитe ca зacмeтĸa нa Продавача, зa ĸoeтo тoй yвeдoмявa Клиента.

15. Клиентът се съгласява, че Продавачът има право да приема авансово плащане за сключените с него договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. Клиентът  избира самостоятелно дали да заплати на Продавача цената на стоките преди или в момента на доставката им.


VIII. Право на отказ и рекламация от страна на потребители 

1. Разпоредбите на настоящия раздел касаят взаимоотношенията между Продавача и клиенти имащи качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите

2. Клиентът има право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

2.1. За да се  упражни правото на отказ, трябва да са спазени следните условия :

- Да бъде запазен търговския вид на продукта както и оригиналната опаковка ;

- Не трябва да има следи от употреба ;

2.2. Транспортните разходи за връщане са за сметка на клиента;

2.3. При неизпълнение на горните условия Продавачът има право да откаже връщането на стоката.

3.Срокът за отказ е 14 дни считано от:

- датата, на която Клиентът е получил стоката

- датата на получаване на последната стока, при поръчка на множество стоки, които се доставят поотделно

- датата на получаване на последната част, при поръчка на стока, която се доставя на части

4. За да упражни правото си на отказ, Клиентът трябва да уведоми Продавача „Евърленд” ЕООД, посредством изрично заявление изпратено чрез email - info@puholin.com, или писмено на адрес гр. София, ул. Адриана Будевска 4

4.1. За упражняване правото на отказ, Клиентът може да използва приложения към настоящите общи условия формуляр за отказ – Приложение 1.

4.2. Срокът за отказ се счита за спазен, ако Клиентът е уведомил Продавача, че упражнява правото си на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

4.3. Продавачът потвърждава приетото заявление за отказ по посочения при поръчката email на клиента.

 1. При отказ от настоящия договор, Продавачът възстановява на Клиента всички плащания, получени от него, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Клиента начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Продавача), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която Продавачът е бил информиран за отказа. Възстановяването на сумите се извършва, чрез същото платежно средство, използвано от Клиента при първоначалната трансакция, освен ако Клиентът изрично не се съгласил за друг начин;

6.1. Възстановяването на платените суми се извършва след получаване на стоките обратно от Продавача или след получаване на доказателство, че стоките са изпратени.

6.2. Стоките следва да се върнат в срок до 14 дни от заявяване на отказа и на адрес: гр. София, ул. Адриана Будевска 4, като Клиентът се задължава да съхранява получените от Продавача стоки, тяхното качество и безопасност в този период.

6.3. Разходите по връщане на стоките са за сметка на Клиента 

6.4. Клиентът тpябвa дa изпpaти или пpeдaдe cтoĸитe oбpaтнo нa Продавача или нa yпълнoмoщeнo oт нeгo лицe в дoбъp тъpгoвcĸи вид, a имeннo – зaпaзeнa opигинaлнa oпaĸoвĸa, ĸoнcyмaтиви и aĸcecoapи, в cлyчaй, чe e имaлo тaĸивa. Cтoĸитe нe тpябвa дa ca нaдpacĸaни, пoлзвaни, yпoтpeбявaни, cĸъcaни, пpaни, глaдeни. Подобни отклонения във вида на стоката ще бъдат описвани в протокол подписан от служителя на куриерската фирма и представител на Продавача, а при лично предаване – от Клиента и представител на Продавача.

7. Правото на отказ отпада в следните случаи: 

7.1. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

7.2. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

7.3. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

7.4. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

7.5. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

8. В срока за отказ по т. 3 от настоящия раздел и при спазване изискванията по т.6.4., Клиентът може да поиска заменя на доставената стока.

8.1. Доставената стока може да бъде заменена с друг/и с по-малка, равна или по-голяма стойност от първоначално поръчаната, като съответно се приспадне или доплати разликата в цената, ако иматакава.

8.2. Транспортните разходи за замяна и в двете посоки са за сметка на

Клиента. Връщането на стоката, която се заменя трябва да се осъществи от лицензирана куриерска фирма до адреса на puholin.com или лично да се предаде

в офиса на Продавача.

8.3. След приемане на върната стока Продавачът се свързва с Клиента по телефон или електронна поща, като го информира, че е получил пратката и потвърждава изпращането на стоката, с която се заменя предходно заявената. 


IX. ГАРАНЦИЯ / ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ


 1. Всички продавани в електронния магазин стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно Закона за защита на потребителите.

2. При наличие на фабричен дефект на артикул от категорията на  детските играчки, Продавачът  го заменя с изправен такъв, а ако няма наличен същия продукт – със сходен такъв или връща на клиента заплатената за продукта и доставката цена.

3.За артикулите, за които е посочен гаранционен срок по време на експлоатацията, Продавачът се задължава да отстрани дефекта в срок от 30 дни от получаването на продукта за рекламация в офиса на Евърленд ЕООД на адрес гр. София, ул. Адриана Будевска 4 . Клиентът е длъжен да представи касов бон или фактура за покупката на артикула от онлайн магазин Puholin.com. 

4. Продавачът предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако същата подлежи на гаранционно обслужване и ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа се описват: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока, гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители, гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

5. С изключение на задълженията, описани по-горе, Продавачът не може да бъде отговорен за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда вследствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.

6. Гаранцията отпада в случай на:
- Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация/сглобяване/монтаж, неспазване на инструкциите за употреба, както и при използване на продукта не по предназначение.
- Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице, собственоръчно или в неоторизирани от производителя сервизи.
-  При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали, както и промяна или модификация на конструкцията. 

- Необходимост от подмяна на части, които подлежат на амортизация по време на нормална експлоатация.

- Следните повреди: Повреди, получени в следствие на монтирани части и аксесоари, различни от спецификацията на продукта при продажбата му; Повреди по дамаска, чанта, покривало, сенник, гуми, багажник, дъждобран и аксесоари (за детски колички); Повреди по дамаски, сенник, покривало и аксесоари (за столчета за кола); Повреди по дамаска, дюшек, балдахин и аксесоари (за кошари за спане и игра); Повреди по дамаска и аксесоари (за бънджи, люлки, шезлонг, проходилки, столчета за хранене, подложки за повиване); Повреди на дамаска, цип, тик – так копчета и аксесоари ( за порт – бебе, твърд кош за количка и приспособление за носене на бебе); Увреждане и нараняване на плоскостите и повреди в резултат на неспазени указания за монтаж (за дървени легла); Повреди на гуми, акумулатори, аксесоари (за играчки).

7. Продавачът не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.

8. Продавачът не поема задължение да осигури сервиз за стоките


X. Права и задължения на Страните


1. Продавачът се задължава: 

- Да достави заявената стока в сроковете съгласно настоящите общи условия.

- Да полага грижата на добър търговец при изпълнение на задълженията си по този договор.

- Да поддържа вярна и актуална информация за характеристиките и продажните цени на стоките и услугите в сайта. 

- да гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатаниот производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта. 


2. Продавачът има право: 

- по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Клиентът използва Сайта в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия

- Да изпраща търговски съобщения до клиента, в случай че Клиентът изрично се е съгласил.

2.1. Продавачът не носи отговорност за вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта на електронния магазин по причини, независещи от Продавача.

3. Клиентът се задължава: 

- да посочи точни и валидни данни в регистрационната форма и при подаване на заявка за покупка на стока; 

-  да заплати цената на заявената от него стока и разходите по доставката, в случай че последните са дължими; 

- да не подава невалидни заявки или друга невярна информация.

- при ползване на предоставения му достъп до електронния магазин да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; 

- да уведомява незабавно „Евърленд” ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; 

- да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на „Евърленд” ЕООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

4. Клиентът има право: 

- Да получава актуална и вярна информация от сайта на Продавача

- Да получи стоката, която е заявил в сроковете и при условията на настоящите общи условия. 


XI. Защита на интелектуалната собственост


1. Всички елементи на съдържанието на сайта на “Евърленд” ЕООД, включително дизайн, софтуерни програми, текстове, бази данни, графики, рисунки, скици и др., са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

2. Правото на достъп на Клиента не включва правото да се копира, възпроизвежда или променя информация, представляваща обект на интелектуална собственост.


XII. ЛИЧНИ ДАННИ И БИСКВИТКИ


1. „Евърленд“ ЕООД събира и обработва само онези минимално необходими лични данни, които са свързани с дейността му и за които Клиентът е дал изричното си съгласие да бъдат събирани и обработвани или при наличие на друго законно основание за това.

2. „Евърленд“ ЕООД събира и обработва лични данни на Клиента в следните случаи и за посочените цели:

- В случай, че сте се съгласили да получавате информационен бюлетин на Продавача и сте представили e-mail 

- При запитване до Продавача по електронен път е необходимо Клиентът да посочи мейл за връзка, за да се свърже Продавачът с него. При допълнително предоставена информация, същата ще бъде обработена само до колкото е необходимо да бъде отговорено на съответното запитване.

- При създаване на личен профил на интернет страницата на електронния магазин Клиентът предоставя имена, имейл, адрес и телефон.

- При заявка, приемане и изпълнение на поръчки в онлайн магазина - се обработва допълнително следните категории лични данни: три имена, телефонен номер, адрес за доставка, време на доставка, ако е избрано такова.

- При заплащане с кредитна или дебитна карта сайтът  пренасочва процеса към модула за разплащане с банкови карти на Борика, от който Продавачът получава само информация дали заплащането е преминало успешно или не. Продавачът не съхранява и не обработва информация за платежните карти.

- При ползване на клиентски профил, Клиентът има информация за всички направени от него поръчки. Продавачът предоставя възможност на Клиента да променя и актуализира предоставените данни.

3. При желание от страна на Клиента, има възможност да бъдат запазени артикулите в кошницата за пазаруване и да бъдат поръчани на по-късен етап и при ново посещение на профила. За тази цел Продавачът използва бисквитки, за които е налице подробна информация по-долу.

4. Продавачът съхранява предоставените лични данни само за необходимия срок с оглед целите, за които същите са събрани. Клиентът може по всяко време да изрази желанието си профилът му, както всички негови лични данни да бъдат заличени, както и да заяви отказ да получава информационен бюлетин.

5. Продавачът  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация иликогато Продавачът  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

6. Продавачът предоставя съответно необходимите данни единствено на доверени партньори – доставчици на съответната поръчка, доставчици на меркетингови и уеб дизайн услуги, с оглед небходимостта да изпълни задълженията си по сключения договор.

7. Продавачът обработва личните данни единствено и само с посочените в настоящите общи условия цели и срокове. Достъп до данните се предоставя единствено на конкретно определени лица, обучени за работа с личнни данни

8. Клиентът има право да получава информация относно обработваните лични данни за него, а в случай, че прецени, че е налице нарушение на правата за защита на личните му данни има право да подаде жалба до Комисия за защита на личните дани.

9. За разглеждане на електронния магазин не се изисква регистрация или предоставяне на лични данни. При зареждане на страницата на електронния магазин и при преглед на нейното съдържание се използват „бисквитки“, които позволяват нейното правилно функциониране. При извършване на поръчки през сайта, бисквитките позволяват на сайта да запомни кои продукти са добавени в потребителската кошница, до потвърждаване на поръчката.

10. Бисквитките остават в крайното устройство на Клиента до следващо зареждане на страницата на електронния магазин. Клиентът може да изтрие бисквитките или да настрои браузъра си да не запаметява такива, посредством настройките на браузъра.


XIII. Допълнителни разпоредби


1. Страните по настоящите Общи условия не отговарят за неизпълнението  на договора, причинено в резултат на непреодолима сила. Непреодолима сила по смисъла на тези Общи условия е всяко непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договор между „Евърленд” ЕООД и Клиента, което прави невъзможно изпълнението на поетите с него задължения. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди, загуби, както и да уведоми писмено другата страна в тридневен срок от настъпването на непреодолимата сила. В случай, че страната, позоваваща се на непреодолима сила не изпрати уведомлението, същата губи право да се позовава на непреодолима сила. За времетраенето на непреодолимата сила сроковете за изпълнение на задълженията по Договора спират да текат.

2. В случай че някоя от клаузите или разпоредбите на тези Общи условия в даден момент се окаже недействителна или нищожна или по друг начин се окаже неприложима спрямо някоя юрисдикция, то тази клауза се отделя от настоящите Общи условия, така че действителността или приложимостта на останалите клаузи или разпоредби и смисълът на настоящите Общи условия и намерението на страните по тях да не бъдат засегнати от тази недействителност или неприложимост. Нищожността на отделна клауза няма да води до нищожност на тези Общи условия, като нищожната клауза ще бъде тълкувана с оглед действителната обща воля на страните

3. Настоящите Общи условия и договорите, сключени между страните се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България. 

4. Всички спорове, породени от договор, сключен между страните или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение спорът следва да се решопърво чрез посредничеството на КЗП (Комисия за Защита на Потребителите) и едва когато това е невъзможно се отнася за решаване пред компетентния съд 

5. В случай на смърт, поставяне под запрещение, преобразуване или трансформиране на правноорганизационната форма на една от договарящите се страни, задълженията по този договор обвързват и се поемат от техните наследници или правоприемници.

6. Страните се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

6.1. Предполага се, че електронните изявления извършени от Клиентите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация или при поръчка като гост на сайта.

6.2. Електронният и пощенският адрес за кореспонденция между страните за Продавачът са посочени в настоящите условия, раздел Данни за Продавача, а за Клиента се посочват при извършване на поръчка като гост на сайта или при регистрация на личен профил.

7. В случай на противоречие между настоящите общи условия и уговорки в специален договор между страните, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.


XIV. ДАННИ ЗА ЕВЪРЛЕНД ЕООД

 

 1. Наименование на Доставчика: Евърленд ЕООД: 

 

 1. Седалище и адрес на управление: България, област София (столица), община Столична, гр. София –район Триадица, ул.Адриана Будевска No. 4, ет.6, ап. 9

 2.  Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, област София (столица), община Столична, гр. София – район Триадица, ул. Адриана Будевска No. 4, ет. 6, ап. 9

 3.  Данни за кореспонденция: България, област София (столица), община Столична, гр. София – район Триадица, ул. Адриана Будевска No. 4, ет. 6, ап. 9 еmail: info@puholin.com

 4.  Вписване в публични регистри: ЕИК 204010435 (Търговски регистър към Агенция по вписванията)

 5. Надзорни органи:

6.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, 

тел.: (02) 91-53-518 

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

6.2. Комисия за защита на потребителите 

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" № 4А, ет.3, 4 и 6, 

тел.: 02 / 980 25 24 

факс: 02 / 988 42 18 

гореща линия: 0700 111 22 

Уеб сайт: www.kzp.bg

6.3. Комисия за защита на конкуренцията 

България 

София 1000, бул. "Витоша" №18 

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15 

Уеб сайт: www.cpc.bg

7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: N/A.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 към Общите условия 

(Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП)Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)


- До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

 

- С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

 

- Поръчано на/получено на:

 

- Име на потребителя/ите:

 

- Адрес на потребителя/ите:

 

- Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия):

 

- Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.